Oznamy

O Z N A M Y
Dňa 26.9 o 16.00 hodine sa uskutoční spoločné stretnutie rodičov, PO ŇOM budú triedne aktívy v triedach.
Jedálny lístok je vždy k dispozícii medzi dokumentami jedálne!!!
Mliečna desiata sa bude vydávať od októbra.

História

O tom, že Radošina má bohatú a dlhú históriu, svedčia nálezy zo starej doby kamennej-paleolitu. Tiež školstvo má dlhú a zaujímavú históriu. Prvý historický a najstarší záznam o škole pochádza z r 1332. Od tých čias až do dnes sa v Radošine vždy učilo v mnohých budovách - školách, na rôznych miestach.

Predchodkyňou dnešnej budovy školy bolo viac budov, spolu sa vyučovalo v 15 triedach v 2-smennej prevádzke. Vyučovalo sa aj v Obecnom hostinci na poschodí, kde boli predtým bytové priestory a divadelná sála. V roku 1963 sa začala stavať budova 15 triednej Základnej deväťročnej školy na ulici Kpt. J. Nálepku. Veľké úsilie vynaložili mnohí obetaví občania a pracovníci vtedajšieho MNV. Nová škola bola dokončená a do užívania odovzdaná 1. septembra 1965.

V prvom školskom roku 1965/66 navštevovalo školu 391 žiakov a vyučovalo sa v 15 triedach. Prvým riaditeľom sa stal František Kosák. Postupne v areáli školy rástli ďalšie budovy, ktoré ku škole neodmysliteľne patria. Pribudla pekná, veľká telocvičňa s kompletným vybavením, športový areál s ihriskami, jedáleň a poslednou budovou bola školská družina dobudovaná v roku 1989.

Dnes sa v areáli nachádza tiež materská škola a Základná umelecká škola v jednej budove s ŠKD.

Od vzniku školy až po dnes sa na riaditeľskej stoličke vystriedalo 5 riaditeľov : F. Kosák, R. Gábriš, F. Burzala, Š. Smolinský. Od roku 1991 je riaditeľom Mgr. Anton Fekula.

Od 1.1. 1998 sa naša škola ako prvá v okrese rozhodla ísť vlastnou cestou a prešla na právnu subjektivitu.

Za roky pôsobenia školy sa vystriedalo za katedrou 89 učiteľov. Do školy dochádzajú žiaci zo susedných obcí Behynce a Bzince. V roku 1980/81 nastala zmena v pomenovaní školy na Základnú školu, žiaci končili školskú dochádzku v 8. ročníku. Neskôr bola premenovaná opäť na Základnú deväťročnú školu. 1.1. 2003 poverením obecného zastupiteľstva sme sa zlúčili s materskou školou na Základnú školu s materskou školou v Radošine.

V 70. a 80. rokoch sme udržiavali priateľskú družbu so školou vo Veľkom Ořechove na Morave. Zamestnanci škôl sa stretávali na poznávacích exkurziách, spoločenských zábavách a doteraz majú na akcie pekné spomienky.

Usilovnosť učiteľov sa prejavuje na dobrých výsledkoch žiakov. Pravidelne sa zúčastňujú takmer všetkých olympiád a súťaží a dosahujú pekné umiestnenia v okresných, krajských, celoslovenských súťažiach. Žiaci pod vedením učiteľov prispievajú kultúrnym programom na rôzne akcie, ako Deň matiek, Úcta k starším, Uvítanie detí do života, Radošinské Vianoce, spestrujú život starým občanom v DOS.

Z našich školských lavíc vyšlo veľa žiakov, ktorí sa úspešne uplatnili v praxi v našej vlasti i mimo nej. Škola má dobré meno a usilovnou prácou učiteľov si ho určite zachová i do budúcnosti.