Oznamy

O Z N A M Y
POZOR! ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ bude v prevádzke iba do 14. júna. Od 17. júna bude pre modernizačné práce ZATVORENÁ!

Rada školy

Štatút rady školy ZŠ s MŠ v Radošine - zobraziť dokument

RŠ má jedenásť členov

RŠ sa skladá z nasledujúcich členov, volených tajným hlasovaním, príp. delegovaných:

A. dvoch pedagogických zamestnancov:
Mgr. Alena Španková – ZŠ – predseda RŠ
Silvia Vražbová - MŠ

B. jedného nepedagogického zamestnanca:
Mária Petrášová

C, štyroch zástupcov rodičov žiakov školy:
Bc. Zuzana Segešová
Mgr. Zuzana Bartošeková
Peter Kolárik
Bc. Jana Mandúchová - MŠ

D, troch delegovaných zástupcov zriaďovateľa:
Mgr. Peter Čierňava
Róbert Štepka
Mgr. Matej Močko

E, jedného delegovaného zástupcu organizácií, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní
PaedDr. Ľubomír Havran


E-mailový kontakt predseníčky Rady školy ZŠ s MŠ Radošina:
poradkyna.zsradosina@gmail.com